Zakelijk gebruik auto blijkt toch priv? ?

Bijtelling voor privégebruik
Een werknemer die een auto van zijn werkgever ter beschikking gesteld krijgt, is belasting verschuldigd voor het privégebruik van de auto van de zaak. De bijtelling bedraagt in principe maar liefst 25% van de catalogusprijs van de auto.

Kilometeradministratie
Geen wonder dat velen proberen die belastingheffing te voorkomen. Bijvoorbeeld door een kilometeradministratie bij te houden waaruit blijkt dat de auto (bijna) alleen zakelijk wordt gebruikt. Als met de auto op jaarbasis namelijk minder dan 500 kilometer privé wordt gereden, geldt er geen bijtelling.

Verklaring geen privégebruik
Als jouuw werknemer een kilometeradministratie bijhoudt, kan hij ook een ‘Verklaring geen privégebruik’ bij de Belastingdienst aanvragen. Als werkgever hoef je dan geen loonbelasting in te houden voor privégebruik. Let op: de Belastingdienst controleert of de auto ook daadwerkelijk niet privé wordt gebruikt. Misbruik wordt zwaar beboet.

Maar wat is nu precies ‘zakelijk’ gebruik? Hier schuilt een adder onder het gras.

Zakelijk gebruik van de auto?
Als jij of jouw werknemer de auto gebruikt voor familiebezoek, om de kinderen naar de sportvereniging te brengen of om op vakantie te gaan, dan is duidelijk dat er geen sprake is van zakelijk gebruik.

Maar wat als een werknemer de auto van zijn werkgever krijgt en deze gebruikt voor vervoer naar zijn tweede werkgever of voor de nevenactiviteit die hij ’s avonds uitoefent om een extra centje bij te verdienen? Of als je ondernemer bent met een auto van de zaak en elders nog werkzaam bent in een (qua tijd beperkte) dienstbetrekking?

U gebruikt de auto dan voor het verwerven van inkomsten. Dat lijkt een zakelijke aangelegenheid. Maar de Belastingdienst ziet dat anders. Beoordeeld vanuit degene die de auto ter beschikking stelt, is er namelijk sprake van gebruik voor privédoeleinden. Dat je daarbij belastbare inkomsten verwerft, doet daar niets aan af.

Let op: Als jij of jouw werknemer de bijtelling wilt voorkomen, dan zal de auto van de zaak dus uitsluitend gebruikt mogen worden in het kader van de dienstbetrekking bij de werkgever die de auto ter beschikking stelt.

Bij de directeur-grootaandeelhouder?
Het voorgaande geldt in beginsel ook indien je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werkzaam bent voor een aantal BV’s. Zeker als je ook salaris van meerdere BV’s ontvangt. In dat geval kan het een oplossing zijn om vast te leggen dat de auto door de diverse BV’s gezamenlijk aan jouw ter beschikking wordt gesteld. Dan is het gebruik in het kader van de dienstbetrekkingen bij al die BV’s zakelijk.

Let op: Dan is wel van belang dat ook de kosten van de auto over alle BV’s verdeeld worden.

Alternatief
Een alternatief is om nog uitsluitend bij je holding-BV in dienstbetrekking werkzaam te zijn en als zodanig - op basis van een managementovereenkomst - werkzaamheden te verrichten voor de andere (werk)maatschappijen.

Eigen bijdrage voor privégebruik
Mocht er - om wat voor reden ook - toch sprake zijn van privégebruik, dan is het met name voor een DGA nog te overwegen om een eigen bijdrage voor privégebruik te betalen. Aldus kan belastingheffing worden beperkt.