Ontvangen factuur met btw onjuist: voor uw rekening?

Wat was het geval? De inspecteur heeft een boekenonderzoek ingesteld naar de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften over het tijdvak 2000 tot en met 2004. Daarbij heeft hij geconstateerd dat aan de ondernemer door zijn adviseur facturen zijn uitgereikt voor de doorbetaling van nettolonen, waarover de adviseur ten onrechte btw in rekening heeft gebracht. Deze btw heeft de ondernemer vervolgens als voorbelasting in aftrek gebracht op zijn btw-aangiften.

Standpunt inspecteur
De inspecteur heeft in eerste instantie voor het onterecht in rekening brengen van btw aan de adviseur, als leverancier van de facturen, een naheffingsaanslag opgelegd. Nadat deze onbetaald is gebleven en oninbaar is gebleken, heeft de inspecteur aan de ondernemer voor het onterecht aftrekken brengen van de btw een naheffingsaanslag opgelegd met boete.

Standpunt rechter
Twee mogelijkheden voor fiscus. De rechter geeft aan dat de inspecteur ook mag naheffen bij een afnemer als blijkt dat er bij een leverancier niets te halen valt. De inspecteur mag beide mogelijkheden dus benutten.

Het vertrouwen.
Met het andere argument van de ondernemer inzake het mogen vertrouwen op de adviseur, is de rechter het wel eens. Door de staatssecretaris van Financiën is namelijk een Besluit opgesteld, waarin hij aangeeft hoe de inspecteur moet omgaan met onterecht gefactureerde btw. In dat Besluit staat dat een afnemer in principe mag afgaan op de factuur zoals die door de leverancier is opgesteld. Maar dit mag niet blindelings. Een afnemer moet wel voldoende kritisch zijn. Van de afnemer mag wel worden verlangd dat hij niet zonder meer vertrouwt op de verklaringen van de leverancier. Dit geldt vooral in de gevallen waarin bij hem ‘gerede twijfel had moeten bestaan over de juistheid van de door de leverancier verstrekte gegevens’.

Zorgvuldig.
De ondernemer heeft in dit geval nu juist een adviseur ingeschakeld vanwege diens kennis. Nu verder niet is gesteld of gebleken dat de ondernemer ten tijde van de keuze aan de betrouwbaarheid van deze adviseur had moeten twijfelen, kan niet gezegd worden dat de ondernemer onzorgvuldig heeft gehandeld. De rechter vindt dus dat de ondernemer mocht vertrouwen op zijn adviseur en dus niet hoefde te twijfelen aan de juistheid van diens facturen. Dat naderhand de naheffing bij de leverancier zonder resultaat bleef, maakt dit niet anders. De naheffingsaanslag is dan ook onterecht en dient te worden vernietigd.

Ons commentaar
Terecht. Blijkt achteraf dat er geen btw berekend had mogen worden en dat deze dus ook niet in aftrek gebracht had mogen worden, dan kan de fiscus deze btw niet meer bij u naheffen, indien de facturen afkomstig waren van een adviseur die juist kennis van zaken had op dit gebied. Je hebt dan volgens de rechter terecht vertrouwd op de deskundigheid van je adviseur. Deze zaak toont ook aan dat je kritisch moet blijven op de btw-facturen die je krijgt.

Bron
Rechtbank Breda, 24 september 2010, nr. 10/953
Dit artikel verscheen eerder op lite.indicator.nl