Nu alternatief ?pensioenbeleggen? in eigen BV?

Alternatieve oplossing
De oplossing is dan om je pensioen op te bouwen via een ‘premieovereenkomst’ oftewel: via een ‘beschikbare premieregeling’. Hoe werkt dit? Op basis van de fiscaal geaccepteerde staffels kun je ieder jaar een bedrag ten laste van de winst in uw pensioenpot stoppen. Dit loopt op van zo’n 8% voor een 25-jarige tot ruim 30% van de pensioengrondslag voor een 60-plusser. Stevige bedragen dus. Wel moet dan goed gekeken worden hoe het pensioengeld wordt beheerd.

Wat speelt er nu?
Een inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden heeft onlangs aangegeven hoe hij vindt dat het rendement van een beschikbare premieregeling in eigen beheer moet worden vastgesteld. Hij geeft 3 mogelijkheden: 1. Ófwel een vast rendement dat wordt gebaseerd op een zakelijke rente op het moment van toekenning van het pensioen, maar niet hoger dan 4%. 2. Óf een variabel rendement op basis van het zgn. ‘U-rendement’ - dat is een gemiddeld pakket staatsleningen of een vergelijkbare maatstaf. 3. De derde mogelijkheid - eigenlijk de meest logische - is een afzonderlijke beleggingsrekening, spaarrekening of deposito waarop de premies gestort worden. Dan is de pensioenverplichting van de BV eenvoudig vast te stellen, namelijk exact gelijk aan het rekeningsaldo!

Nergens op gebaseerd
Hopelijk is dit overigens niet het definitieve, algemene, landelijke standpunt van de fiscus, want het maximum van 4% bij een vast rendement is natuurlijk nergens op gebaseerd. In het verleden waren de zakelijke rentes aanzienlijk hoger (tot wel 8 of 9%) en dat zou in de toekomst ook wel weer het geval kunnen zijn. ‘Zakelijk’ is ‘zakelijk’; dienaangaande doet de mening van een inspecteur verder niet ter zake. Het is dus te hopen en overigens ook wel te verwachten dat er binnenkort een Besluit van het Ministerie van Financiën komt waarin duidelijkheid wordt gegeven. Wij houden je op de hoogte!

In opkomst
Wel is het dan zo dat al het geld dat met de pensioenpremie wordt gegenereerd, ook daadwerkelijk moet worden gebruikt voor het pensioen. Ook dan moet u dus goed in de gaten houden hoe hoog het pensioen wordt. Maar ingewikkelde berekeningen blijven dan achterwege, hetgeen ook weer kosten scheelt. De beschikbare premieregelingen in de eigen BV zijn dus in opkomst. Goed om het eens te overwegen. De opgebouwde pensioenrechten kunnen dan óf in stand blijven óf ook ingebracht worden in de nieuwe pensioenregeling. Naast de opbouw van het pensioenvermogen in de eigen BV kun je eenvoudig aanvullende risicoverzekeringen aangaan voor het afdekken van het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen.