Nieuw Besluit vervoerkosten en werkkostenregeling

Besluit reiskosten
Sinds enkele jaren bestaat er een Besluit reiskosten. In dit Besluit wordt onder meer geregeld hoe je voor woon-werkverkeer de belastingvrije vergoeding van € 0,19 per kilometer moet vaststellen. Dit Besluit is kortgeleden vernieuwd (DGB2010-6957M).

Praktische regeling
Voor woon- werkverkeer met eigen vervoer mag je € 0,19 per kilometer vergoeden. Dit zou dus inhouden dat je per werknemer moet bijhouden hoeveel reizen woon-werkverkeer deze heeft gemaakt. Om dit te voorkomen, is ook in het nieuwe Besluit een praktische regeling opgenomen voor het vaststellen van een belastingvrije vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Je stelt het vaste bedrag vast door (bij een werknemer die 5 dagen in de week naar één vaste werkplek reist, de vaste vergoeding te stellen op het aantal kilometers reisafstand heen en terug maal 214 dagen maal € 0,19 per kilometer.

Parttimer
Als de werknemer een paar dagen per week werkt in plaats van fulltime, moet deze berekening pro rata worden toegepast. Het bedrag dat je voor de fulltimer berekende, deel je door 5 (dagen per week) en vermenigvuldig je met het aantal reisdagen. Let op. Het moet gaan om het ‘doorgaans reizen’ naar een werkplek.

Doorgaans reizen
Daarvan is sprake als iemand ten minste 36 weken per jaar een plek bezoekt. Als een werknemer in de loop van het jaar uit dienst treedt, mag je uitgaan van 70% van het aantal volle weken van de dienstbetrekking. Bijvoorbeeld: bij een dienstbetrekking van 30 weken mag je geen vaste vergoeding voor reiskosten geven als de werknemer minstens 70% hiervan (dus 21 weken) naar de vaste plek is gereisd. Let op. Is de woonwerkafstand meer dan 150 km per dag, dan mag je de praktische regeling toepassen, maar moet je aan het eind van het jaar de werkelijk gereisde dagen natellen om te zien of de vergoeding niet te hoog is.

Afwezig
Als een werknemer meer dan zes weken afwezig is, dan mag je geen onbelaste vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer geven.

Dat mag pas weer vanaf de eerste dag van de maand ná herstel. Neem in jouw personeelshandboek of arbeidscontract op dat het recht op een vaste kostenvergoeding vervalt nadat de werknemer zes weken afwezig is geweest.

Carpoolen
Als je met je werknemers afspreekt dat een van hen met zijn eigen vervoer de anderen ophaalt, dan mag je alleen aan de chauffeur een vergoeding geven. Hierbij mag ook een vergoeding zitten van € 0,19 per kilometer voor alle kilometers die de chauffeur extra moet rijden om de anderen op te halen. Tip. Bemoeit jij je nergens mee, dan mag je aan ieder van de inzittenden een vergoeding geven van € 0,19 maal de reisafstand. De chauffeur en de meerijders kunnen dan wellicht een afspraak maken over een vergoeding aan de chauffeur waarbij iedereen beter af is!

Nieuw in het Besluit?
Nieuw in het besluit is dat de hierboven genoemde regelingen óók kunnen worden toegepast als je meedoet met de werkkostenregeling. Hanteer je dus een van de hierboven genoemde vergoedingen, dan kun je daar gewoon mee doorgaan.