Niet tweemaal belasting betalen voor ingehuurd personeel

Ingehuurd.
Uitzendbureau X met meer dan 50 vestigingen had van januari t/m september 2004 enkele werknemers ingehuurd bij een collega-uitzendbureau. De werknemers werden tewerkgesteld bij opdrachtgevers van X. X had geen verklaring van het betalingsgedrag opgevraagd bij de uitlener, maar was afgegaan op de inschrijving van de uitlener in het register van de Stichting Financiële Toetsing (SFT). X maakte geen gebruik van de g-rekening of directe storting op de WKA-rekening van de fiscus (44.40.40).

Failliet en aangeslagen
De uitlener ging failliet, waardoor X door de fiscus werd aangeslagen voor € 24.448,- aan niet-afgedragen loonheffingen en btw. X maakte bezwaar en stelde dat je er als inlener van uit zou mogen gaan dat als een uitzendbureau ingeschreven is bij SFT, de afdrachten aan de Belastingdienst volledig en tijdig worden gedaan.

Wat is er nu beslist?
Volgens het Gerechtshof Arnhem (LJN: BP0834) is de inschrijving van de uitlener in het SFT-register op zichzelf onvoldoende grond voor vrijwaring van aansprakelijkstelling.

Ook aan het feit dat de uitlener meer dan vijf maanden ten onrechte in het SFT-register heeft gestaan, kan volgens het Hof op zichzelf geen betekenis worden toegekend bij de beoordeling van de verwijtbaarheid van belanghebbende. Ten slotte had het uitzendbureau geen risicobeperkende maatregelen getroffen zoals het storten van af te dragen loon-en omzetbelasting op een g-rekening. Volgens het Hof heeft X niet aannemelijk kunnen maken dat het niet betalen van loonbelasting en btw niet aan haar is het wijten, zodat de naheffing in stand blijft.

Let op. Uit deze uitspraak blijkt dat zelfs als een uitzendbureau is ingeschreven in een register, dit geen volledige zekerheid geeft.

Kans op belastingnaheffingen.
De kans op belastingnaheffingen is bij een geregistreerd uitzendbureau wel aanzienlijk kleiner dan bij niet-geregistreerde bedrijven. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een gecertificeerd uitzendbureau verzoekt om het volledige factuurbedrag rechtstreeks op de normale rekening-courant te storten, waarbij aangegeven wordt dat de inlener geen risico loopt omdat het uitzendbureau gecertificeerd is. Uit het oogpunt van risicobeperking is dit niet aan te raden. Tip. Ook bij gecertificeerde bedrijven blijft het raadzaam om het deel voor de loonheffingen en btw te storten op de g-rekening. Tip. Daarnaast is het raadzaam om bij de keuze van een uitzendbureau gebruik te maken van een checklist met controlepunten. Zo kunt u uw risico op aansprakelijkheid fors beperken.

Wat nu met de Stg. Normering Arbeid?
De Stichting Normering Arbeid wil inleners zo veel mogelijk beschermen tegen aansprakelijkstellingen (https://www.normeringarbeid.nl). Voor inschrijving van uitleners in het register stelt de stichting eisen. Daarnaast wordt periodiek gecontroleerd of de identiteitscontrole van de werknemers correct wordt uitgevoerd en personeel, loon en financiële administratie op de juiste wijze worden bijgehouden. Ten slotte wordt gecontroleerd of juist en tijdig aan de fiscale verplichtingen wordt voldaan door onder andere het opvragen van verklaringen over het betalingsgedrag.