Kredietverlening aan MKB blijft knelpunt

Sectoren waar de behoefte het grootst is zijn financiële instellingen, vervoer, opslag en communicatie en de horecasector. Bedrijven geven aan dat zij steeds minder behoefte hebben aan middelen voor herfinanciering en herstructurering van de balans, maar steeds meer voor extra werkkapitaal en overnames van andere bedrijven.

In het eerste kwartaal van 2010 kreeg 47 procent van de bedrijven de gevraagde financiering. Daarmee zijn zij niet veel succesvoller dan het kwartaal daarvoor (45 procent). Het percentage dat geen enkele financiering kreeg steeg in deze periode van 31 naar 38 procent. De groep die minder krediet krijgt dan gewenst is daarmee geslonken. Zelfstandigen zonder personeel en het grotere mkb waren relatief succesvol bij het verkrijgen van financiering.

Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels twee pilotprojecten voorzien van een startsubsidie. Doel van deze pilots is het eigen vermogen binnen het mkb te versterken door achtergestelde leningen en aandelenkapitaal aan te bieden. Gezien de problematiek verwacht MKB-Nederland verdere stappen van de overheid op dit terrein.

Uit het EIM-onderzoek blijkt dat voor het komende halfjaar de extra kredietbehoefte gelijk blijft. Voor de helft van de bedrijven bestaat die behoefte uit extra werkkapitaal. Dat is logisch, want ondernemers geven aan dat de betalingstermijnen verder oplopen en daardoor de liquiditeit onder druk komt te staan.
 
Dit artikel verscheen eerder op mkb.nl